book now 


 
  Beth mae pobl yn meddwl am Pass Plus Cymru

Dysgais lawr iawn, a dylai’r cwrs fod yn orfodol i bob gyrrwr newydd. SS- Môn

 

Cefais lawer o wybodaeth ac roedd hi’n braf cael mynd ar draffordd am y tro cyntaf gyda rhywun.

 TT - Blaenau Gwent

Cwrs rhagorol, tiwtor da, y sgwrs am y gwasanaeth tân yn dda. Byddwn i’n ei argymell i bob un o’m ffrindiau. HP - Pen-y-bont ar Ogwr

 

Roeddwn i wedi gobeithio cael adroddiad ar elfennau unigol y cwrs. EC- Caerffili

 

Gwirioneddol werth chweil. Mae angen hysbysebu llawer mwy arno am nad yw llawer o ’nghyfeillion, fy nheulu a ’nghydweithwyr yn gwybod dim amdano. AW - Caerdydd

 

Gwellodd y cwrs fy ngyrru a ’ngwneud i’n fwy ymwybodol o ddefnyddwyr eraill y ffyrdd. CP - Sir Gaerfyrddin

 

Ces i flas arbennig ar y drafodaeth ac ar y sesiynau ar y ffordd. MH- Ceredigion

 

Rhoddodd y cwrs gyfle i mi ymarfer gyrru mewn llawer o fannau newydd. Profiad gwych. CW - Conwy

 

Profiad gwerth chweil.MS - Sir Ddinbych

 

Cwrs gwych. Ar ôl ei ddilyn, rwy’n yrrwr mwy diogel ac yn fwy ymwybodol o’r gwahanol sefyllfaoedd. Gwerth pob ceiniog o’r £20.00. AH- Sir y Fflint

 

Cwrs effeithiol iawn, a dylai gael ei argymell yn gryf. Dylai fod yn orfodol ar ôl i chi lwyddo yn eich prawf gyrru. RJ- Gwynedd

 

Rôn i’n teimlo bod y sesiwn ar y ffordd yn iawn ond gan ’mod i wedi gyrru llawer ar draffyrdd yn barod, ches i ddim cymaint â hynny o fudd ohono. MM - Sir Fynwy

 

Wedi fy siomi gan y gostyngiad o £91.00 yn y premiwm a ges gan Tesco gan fod fy yswiriant cynhwysfawr yn costio £2400. AC - Merthyr Tudful

 

Ces flas arbennig ar y diwrnod. Yr hyfforddwr yn gyfeillgar ac yn broffesiynol iawn. SD - Castell-nedd Port Talbot

 

Profiad buddiol, hyfforddwr cyfeillgar, a gweithdy llawn gwybodaeth. EG - Casnewydd

 

Da. Fyddwn i ddim wedi gallu ei wneud oni bai am y cymorth ariannol a olygai na wnes i ond talu £20.00. Diolch. PB - Sir Benfro

 

Er i mi ei wneud ef dim ond i gael yswiriant rhatach, rwy’n sylweddoli ei fod yn werth ei wneud er mwyn i mi yrru’n well ac yn fwy hyderus. HS - Powys

 

Cwrs gwirioneddol gwerth chweil. Dylid hysbysebu llawer mwy arno. MR - Rhondda Cynon Taf

 

Roedd y sesiwn ar theori yn effeithiol iawn ac rwyf eisoes wedi argymell Pass Plus Cymru i ’nghyfeillion. Diolch. SS - Abertawe

 

Cefais flas mawr arno. Roedd yn werthfawr a bydda i’n ei argymell. DP- Torfaen

 

Teimlaf i mi gael gwybodaeth werthfawr tu hwnt yn y sesiwn ar theori. Wrth yrru ers hynny, rwyf wedi cymryd i ystyriaeth yr hyn a ddysgais. Yn bendant, rwy’n gyrru’n fwy diogel. CB - Bro Morgannwg

 

Dylai hwn fod yn orfodol i bob gyrrwr newydd. Byddai’n gwneud i lawer feddwl ddwywaith cyn goryrru neu yrru’n hurt o wyllt. HT - Wrecsam

Roedd yn wych a byddwn i’n ei argymell i ’nghyfeillion. EE - Conwy

Yr £20 gorau rwyf erioed wedi’i wario!! Profiad gwerth chweil!!  CG - Gwynedd

Teimlwn fod y cwrs yn ddefnydd rhagorol o’m hamser a’m harian. Mae wedi meithrin fy hyder wrth yrru ar y draffordd yn ogystal â chynyddu fy ymwybyddiaeth yn gyffredinol. Byddwn i’n argymell y cwrs i bawb sydd newydd lwyddo yn ei brawf neu ei phrawf. TD - Sir Benfro

Gwnaeth fy hyfforddwr i mi deimlo’n gyfforddus a rhoddodd hwb i’m hyder. Gwnaeth fy nhrin i fel gyrrwr cymwysedig a chynnig cyngor buddiol pan oedd angen hynny.  GH - Powys

Diwrnod o hwyl. Hyfforddwr siaradus a hwyliog. Fe drawsnewidiodd fy agwedd at yrru ac erbyn hyn rwy’n llawer mwy ymwybodol wrth yrru. Bydda i hefyd yn teimlo’n hyderus wrth yrru, ac yn fwy diogel yn fy nghar. EF - Bro Morgannwg

Dwi’n llawer mwy hyderus bellach wrth yrru ar y draffordd! DC - Pen-y-bont ar Ogwr

Cwrs diddorol a llawn gwybodaeth. Asesodd yr hyfforddwr pa feysydd roedd angen i mi wella ynddyn nhw a dangosodd sut oedd gwneud hynny.  AJ - Caerdydd

Rwy’n hapus i mi gymryd y cwrs. Rwy’n teimlo iddo ’ngwneud i’n well gyrrwr. Gobeithio y bydd y cwrs yn parhau er mwyn i bob gyrrwr ifanc wneud y ffyrdd yn fwy diogel i bawb. BT - Pen-y-bont ar Ogwr

Cefais flas mawr ar y cwrs Pass Plus Cymru. Gwelais i mi fagu ambell arfer gwael, ond gan ’mod i’n gwybod am hynny rwan, dwi’n teimlo ’mod i’n gyrru’n llawer gwell. MR - Môn

Profiad difyr a buddiol iawn. Roedd yn hyfforddwr da iawn a chefais lawer o gynghorion llesol i wella rhagor ar fy ngyrru. Roedd y sesiwn ar theori’n ddefnyddiol, yn enwedig y rhan gyda’r swyddog tân – fe helpodd i wella fy agwedd at yrru a ’ngwneud i’n fwy ymwybodol o beryglon gyrru. AT – Pen-y-bont ar Ogwr

Cefais flas ar y cwrs ac rwy’n teimlo ’mod i wedi elwa’n fawr. Rwy’n credu ’mod i’n awr yn yrrwr llawer mwy gofalus a hyderus. JW – Caerdydd

Roedd dilyn cwrs Pass Plus Cymru yn brofiad da iawn a hoffwn weld pob gyrrwr sydd newydd lwyddo yn dilyn y cwrs buddiol hwn. NK – Sir Gaerfyrddin

Roedd agwedd yr hyfforddwr yn wych. Atebodd bob un o ’nghwestiynau. Roedd yn amyneddgar iawn. PK - Conwy

I mi, roedd y cwrs yn rhagorol, ac o les yn bendant. Dwi bellach yn teimlo’n llawer mwy hyderus i yrru ar draffyrdd ac yng nghanol dinasoedd. Roedd yr hyfforddwr yn rhagorol. Gwnaeth i mi deimlo’n gwbl gyffyrddus a chartrefol ac roedd y cwrs yn hwyl yn ogystal ag yn gwrs dysgu da. Diolch. EJ – Sir Ddinbych

Agwedd yr hyfforddwr yn ystod y sesiynau ymarferol yn ardderchog, mor hamddenol nes ei gwneud hi’n haws dysgu. Cwrs da iawn ar ei hyd a bydda i’n ei argymell i bawb o ’nghydnabod. AH – Sir y Fflint

Cwrs ardderchog. Diolch i chi am y cyfle i’w wneud. Wedi argymell wrth fy ffrindiau eu bod nhw’n ei ddilyn. CS - Gwynedd

Rhagorol ar y cyfan. Er ’mod i’n gyrru ers tair blynedd, roeddwn i’n dal i deimlo ’mod i wedi dysgu llawer. Dylai’r cwrs fod yn orfodol i bob gyrrwr newydd. DP – Castell-nedd Port Talbot

Roedd y fforwm trafod yn ddiddorol a buddiol. Mwynheais i’r sesiwn ymarferol ar y ffordd ac roedd gyrru ar yr M4 yn magu hyder yno’ i. Diolch. CP - Rhondda Cynon Taf

Y cwrs pass plus yn ddefnyddiol iawn. Rwy’n teimlo bod fy ngyrru a’m hymwybyddiaeth o’r ffyrdd wedi gwella llawer ers cwblhau’r cwrs. FS - Abertawe

Cwrs rhagorol y byddwn i’n ei argymell i bob gyrrwr. Rwy’n gyrru ers dros 4 blynedd ond roedd yn dal i fod yn gymorth ac yn fuddiol. Roedd y sgwrs, a’r lluniau’n arbennig, yn agoriad llygad i beryglon y ffordd. Ac roedd y sesiynau ar y ffordd hefyd yn help. Yn bendant, dylai pob gyrrwr newydd eu cael. Diolch yn fawr iawn. RE – Bro Morgannwg