EditRegion4d

 

Lluniau o’r Prosiectau
 

 

Mentrau ar gyfer Pobl Ifanc

Mae anafiadau traffig ar y ffordd yn digwydd bob dydd ar ffyrdd Cymru. Mae’n bosibl iddynt fod â chanlyniadau trasig ar gyfer y rhai dan sylw a’u teuluoedd, ond mae modd osgoi bron pob un ohonynt. Mae gan Bartneriaid yn Diogelwch ar y Ffordd Cymru oll gyfrifoldeb i geisio atal y marwolaethau a’r anafiadau dianghenraid hyn. www.roadsafetywales.org.uk/aboutus.htmMae Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru yn galw am ostyngiad o 40% yn nifer y bobl ifanc sy’n cael eu lladd neu’u hanafu’n ddifrifol wael ar ffyrdd Cymru erbyn 2020. Mae hynny’n golygu 139 yn llai o bobl ifanc yn cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol wael.

Mae’r Fframwaith yn amlygu gyrwyr a theithwyr ifanc (rhwng 16 a 24 oed) fel grwp risg uchel, ac mae gan Bartneriaid Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru nifer o fentrau a anelir at gadw pobl ifanc yn ddiogel ar y ffyrdd.

Edrychwch am fentrau yn eich ardal; mae cynlluniau’n cynnwys:

Crashed Car
Nod y cynllun, sy’n waith ar y cyd rhwng awdurdodau lleol a’r gwasanaethau brys, yw annog pobl ifanc i fod yn gyfrifol wrth yrru, nid yn unig ar eu cyfer nhw eu hunain ond ar gyfer y teithwyr a defnyddwyr eraill y ffyrdd sy’n rhannu’r ffordd. Mae cynnwys cerbyd go iawn wedi’i chwalu yn arddangos effaith posibl gwrthdrawiad.

DnA
Peryglon i gerddwyr a pheryglon gyrru sy’n gysylltiedig â bod yn anffit oherwydd cyffuriau ac alcohol.

Mega Drive/Top Drive
Mae myfyrwyr yn ymweld â gweithfannau rhyngweithiol lle maent yn dysgu gwybodaeth hanfodol am bynciauyn gysylltiedig â gyrru. Y weithfan sydd fwyaf poblogaidd yw’r un lle mae myfyrwyr yn eistedd yn y sedd gyrru yng nghwmni hyfforddwr gyrru. Mae hyn yn rhoi blas cyntaf i rai myfyrwyr o fod wrth y llyw.

Cystadleuaeth amlgyfrwng
Mae’r gystadleuaeth flynyddol hon gan Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru yn gosod her i ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid i ddyfeisio, perfformio a recordio cyflwyniad amlgyfrwng gyda neges yn erbyn yfed a gyrru mewn pryd ar gyfer y Nadolig.

Cyflwyniadau Diogelwch ar y Ffyrdd
Mae llawer o Bartneriaid Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru a sefydliadau eraill yn cynnig cyflwyniadau sy’n ymwneud â sgîl effeithiau gwrthdrawiad traffig ar y ffordd. Nod y cynlluniau hyn, a gyflwynir yn aml mewn ysgolion a cholegau, yw addysgu a hysbysu pob defnyddiwr ifanc ar y ffordd am yr effaith y gall gwrthdrawiad traffig ar y ffordd ei chael ar unigolion, eu teuluoedd a’u ffrindiau, cyflogwyr, cymuned yr ysgol /coleg, personél y gwasanaethau brys a phersonél meddygol a’r gymuned ehangach.

Mae rhai cynlluniau yn targedu addysg yn benodol at deithwyr ifanc, a’u nod yw eu helpu i wahaniaethu rhwng gyrwyr da a gwael o blith eu cyfoedion, a gwneud dewisiadau gwybodus ynglyn â gyda phwy maent yn teithio. Mae cynlluniau yn cynnwys:

Deadly Mates - www.deadlymates.com

 

Mission Fatal 4law - www.facebook.com/missionfatal4law

 

 

Archif

 

  

 

                  
Home  Course Details   Testimonials   Prizes  Contact