book now 


Tynnir Raffl bob tri mis. Caiff pob cyfranogwr Pass Plus Cymru sydd wedi cyflwyno ei holiadur ar ôl y cwrs yn ystod y tri mis diwethaf gystadlu yn y raffl.


Ben yn Ennill Gwobr Pass Plus Cymru

22/2/17

Llongyfarchwyd dyn ifanc a gymerodd rhan mewn cwrs Pass Plus Cymru a redir gan y Cyngor ar ôl ennill gwobr.

Dewiswyd Ben Read, o Landegla, ar hap allan o yrwyr ar draws Cymru a oedd wedi cymryd rhan yn ddiweddar yn y cwrs Pass Plus Cymru, i ennill gwobr chwarterol y cwrs.

Mae'r cwrs ar gael i yrwyr rhwng 17 a 25 oed sydd yn byw yng Nghymru, ac wedi'i greu i helpu gyrwyr ifanc fod yn fwy diogel ar y ffyrdd

Cwrs gyrru byr, dan arweiniad arbenigwr ydyw wedi’i greu i bobl ifanc i ehangu eu profiad a datblygu eu technegau gyrru megis gyrru yn y nos, ar draffordd, ar hyd ffyrdd cefn gwlad neu mewn trefi prysur.

Mae’r cwrs Pass Plus Cymru hwn yn costio £20 ac yn cael ei ddarparu yn Wrecsam gan y tîm Diogelwch Ar Y Ffyrdd y Cyngor, a chaiff ei ariannu gan Llywodraeth Cymru

Dywedodd Ben: “Penderfynais gymryd rhan yn y cwrs i gael mwy o brofiad - ac ar ôl ei wneud, rwy'n teimlo'n fwy diogel a mwy hyderus wrth yrru.

“Rwy’n hapus iawn fy mod wedi ennill y wobr hon.”

 Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol Amgylchedd a Thrafnidiaeth, “Gall gyrwyr newydd fod â diffyg sgiliau a phrofiad sydd ei angen i sicrhau eu diogelwch eu hunain a diogelwch eraill ar y ffordd, ac mae’r cwrs hwn wedi anelu i’w dylanwadu i fod yn fwy hyderus a chyfrifol fel gyrwyr.

“Hoffwn longyfarch Ben ar ei lwyddiant ac rwy’n falch o weld bod y cwrs Pass Plus Cymru wedi bod o fudd iddo."


Gyrrwr ifanc yn ennill gwobr raffl
1/6/16

Gyrrwr ifanc o Gwmbrân yw enillydd lwcus £250 gan Pass Plus Cymru ar ôl cymryd cwrs gyrru uwch i wella ei sgiliau. Fe wnaeth Lauren Dockree deunaw oed o Groesyceiliog basio ei phrawf gyrru yn 2015 a dilyn cwrs Pass Plus Cymru i ennill profiad ychwanegol.

Mae'r cwrs ar gael i yrwyr 17 oed - 25 oed, gyda'r bwriad o helpu gyrwyr ifanc i fod yn fwy diogel ar y ffyrdd.

Mae'n canolbwyntio ar dechnegau gyrru uwch fel gyrru yn y nos, ar y draffordd, drwy lonydd gwledig neu drefi prysur.

Cafodd Ms Dockree ei dewis ar hap o blith gyrwyr ledled Cymru i ennill raffl chwarterol Pass Plus Cymru. Meddai: "Penderfynais ddilyn y cwrs i gael mwy o brofiad a nawr fy mod wedi ei wneud rwy'n teimlo'n fwy diogel ac yn fwy hyderus wrth yrru."

Mae cwrs Pass Plus Cymru yn costio £20 yn unig a gall hefyd helpu gyrwyr i gael gostyngiad ar eu hyswiriant. Caiff ei gyflwyno yn Nhorfaen gan dîm diogelwch ffyrdd y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd John Cunningham, aelod gweithredol dros wasanaethau cymdogaeth,: "Mae cwrs Pass Plus yn ffordd ardderchog i yrwyr ifanc ddatblygu eu sgiliau, felly'n cyflwyno i rai o'r sefyllfaoedd mwyaf anodd y maent yn debygol o ddod ar eu traws ar y ffyrdd.

"Mae'r cyrsiau yn derbyn cymhorthdal gan Lywodraeth Cymru felly nid oes cost enfawr ynghlwm a hoffwn annog pob gyrrwr ifanc i roi cynnig arni."

I gael mwy o wybodaeth am gwrs Pass Plus Cymru ewch i www.dragondriver.com neu cysylltwch â hwy ar 0845 050 4255.

__________________________________________________________________________

Archif

Mae Jessica yn enillydd gyda Pass Plus Cymru

5/8/13

Cymerodd gyrrwr ifanc o Sir Benfro, Jessica Cull, ran yn y cynllun Pass Plus Cymru a llenwodd yr holiadur a gafodd ei roi’n awtomatig i mewn i’r raffl chwarterol Cymru gyfan. John Gobbi presenting Jessica Cull with her winning cheque


Roedd Jessica wrth ei bodd yn cael ei dewis fel yr enillydd ac i dderbyn siec am £250.00 o Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd Sir Benfro, sef John Gobbi. Mae’n gobeithio rhoi’r arian tuag at ei chynilion. Dywedodd hi y byddai’n argymell Pass Plus Cymru i unrhyw yrrwr ifanc sydd newydd basio ei brawf.


Aeth ymlaen i ddweud ei bod wedi dysgu llawer am fod yn yrrwr diogel a sut i ymdopi gydag amgylcheddau heriol gyrru yn y ddinas ac ar y draffordd.


 


Ffawdelw £250 Conor am Lenwi ei Holiadur
20/5/13
Gyrrwr ifanc o Lynebwy yw enillydd cyntaf raffl chwarterol Pass Plus Cymru.

Conor receiving his prize from Road Safety OfficerCyflwynwyd siec am £250 i Conor Jones, sy’n fyfyriwr ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent gan y Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd, Maria Barsi-Mills, ar ôl i’w ffurflen adborth gael ei rhoi i mewn i raffl am ddim.


Tynnwyd enw Conor o restr yr holl gyfranogwyr ledled Cymru a ddychwelodd eu ffurflen arfarnu wrth gwblhau Cwrs Pass Plus Cymru.

Mae pobl ifanc yn cael eu gorgynrychioli mewn ystadegau digwyddiadau ac felly anelir Pass PlusCymru at bobl ifanc rhwng 17 a 25 oed sy’n byw yng Nghymru ac sydd newydd basio eu prawf yrru.

Bydd pobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y cynllun yn cael awgrymiadau a syniadau am:
• Gychwyn gyrru ar y draffordd
• Technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o beryglon
• Teithio gyda’r nos
• Ymdopi gyda threfi a dinasoedd prysur
• Gyrru ar ffyrdd gwledig yng nghefn gwlad
Dywedodd Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd Blaenau Gwent, sef Maria Barsi-Mills:
“Gall gyrwyr newydd fod heb y sgiliau a’r profiad hanfodol sydd eu hangen i sicrhau eu diogelwch a diogelwch pobl eraill ar y ffyrdd. Nod Pass Plus Cymru yw eu dylanwadu er mwyn dod yn yrwyr gwell a mwy cyfrifol ac mae’r cwrs yn costio £20 yn unig.”


Katie yn Ennill Gwobr Pass Plus CymruKatie Sands  - Pass Plus Cymru Winner

13/9/11

Katie Sands o Merthyr Tudful yw enillydd

diweddaraf gwobr chwarterol Pass Plus Cymru. Tynnwyd enw Katie o’r rhestr o bawb a oedd wedi dychwelyd ei ffurflen werthuso ar ôl cwblhau’r cwrs.

 

 


Gyrru’n ddiogel yn talu ar ei ganfed i berson ifanc o Wynedd

27/7/10
Morys WilliamsMae gwr ifanc o Wynedd yn dathlu gwobr ychwanegol wedi iddo gymryd rhan mewn ymgyrch i helpu gyrwyr ifanc i aros yn ddiogel wrth y llyw. Cwrs i wella gyrru ar gyfer pobl ifanc ydi ymgyrch Pass Plus Cymru. Y nod yw gwella medrau gyrru cyffredinol y gyrwyr a lleihau’r tebygolrwydd iddynt fod mewn damwain car.

Mae’r ymgyrch yn cael ei gefnogi gan Bartneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd ac yn rhoi gwobr ariannol o £250 bob tri mis i un person ifanc sy’n cymryd rhan yn yr ymgyrch. Yr enillydd y tymor hwn yw Morys Williams, 18 oed, o Lanrug.

Mae Morys yn fyfyriwr yng Ngholeg Menai, Bangor. Meddai: “Roedd yn gyfle gwych i gael hyfforddiant ychwanegol a phroffesiynol ar ôl pasio fy mhrawf gyrru, a’i gael am £20 yn unig yn well fyth.”

Bydd pobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y cwrs yn cael eu hyfforddi mewn:

  • Gyrru ar y draffordd
  • Technegau gyrru ac adnabod peryglon
  • Gyrru wedi iddi dywyllu
  • Gyrru yn hyderus mewn trefi a dinasoedd prysur
  • Gyrru ar ffyrdd cul cefn gwlad

Meddai Colin Jones, Rheolwr Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd, ac aelod o’r Bartneriaeth Diogelwch Ffyrdd:

“Mae’r cynllun Pass Plus Cymru yn ffordd dda iawn i bobl ifanc wella eu medrau gyrru ac i fod yn llai tebygol o gael eu hanafu, neu anafu eu cyd-deithwyr a defnyddwyr ffordd eraill, mewn damwain.

“Yn anffodus gyrwyr ifanc yw’r mwyaf tebygol o fod mewn damwain ffordd ac mae unrhyw beth allwn ei wneud i atal hyn yn newyddion da iawn.

“Bydd enw pawb sy’n mynychu’r cwrs yn mynd i’r het a bydd un enillydd lwcus yn derbyn £250. Llongyfarchiadau i Morys am ennill y gystadleuaeth yma.”


Gwobr i Yrrwr Ifanc o Went

23/3/09

Rebecca Smith, 22 oed, o Gwmbrân yw enillydd diweddaraf gwobr chwarterol Pass Plus Cymru. Tynnwyd enw Rebecca o’r rhestr o bawb a oedd wedi dychwelyd ei ffurflen werthuso ar ôl cwblhau’r cwrs. Ei Hyfforddwr Gyrru Pass Plus Cymru oedd Kevin Cunningham.


Rob yn Ennill Gwobr Pass Plus Cymru

13/1/09

Gareth Evans, Rob Hughes and Sarah MorrisRob Hughes, sy’n byw ger Llandrindod, yw’r cyntaf ym Mhowys i gael gwobr chwarterol Pass Plus Cymru. Tynnwyd enw Rob o’r rhestr o bawb, ar hyd a lled Cymru, a oedd wedi dychwelyd ei ffurflen werthuso ar ôl cwblhau’r cwrs i Yrrwr Ifanc. Enillodd Rob £250 – rhodd gan GEM Motoring Assist.

Wrth dderbyn ei wobr, dywedodd Rob: “Doeddwn i ddim wedi gyrru ar draffordd o’r blaen a rhoddodd y cwrs i mi’r hyder i yrru ar draffyrdd ac mewn dinasoedd. Roedd y profiad i gyd o les mawr.”

Meddai Gareth Evans, Hyfforddwr Drive On a Chyflwynydd Pass Plus Cymru: “Rwy’n credu ei bod hi’n werth gwneud cwrs Pass Plus Cymru. Mae’n rhoi llawer o gyngor buddiol i’r gyrrwr newydd a llawer o brofiad o yrru ar y ffordd. Efallai y gall gyrwyr ifanc hefyd elwa o gael disgownt ar eu hyswiriant am y swm bach o £20.”

Mae’r cwrs yn cynnwys sesiwn theori a sesiwn ymarfer a gyflwynir gan Hyfforddwyr Gyrru sydd wedi’u Cymeradwyo. Ar ôl i yrwyr ifanc ei gwblhau, gall fod ganddynt hawl i gael gostyngiad yng nghost eu hyswiriant. Anelir y cynllun at y rhai 17-25 oed sydd â thrwydded yrru lawn.


Jessica’n Cael ei Gwobr

9/10/08

Jessica Wright

Jessica Wright, sy’n 22 mlwydd oed yw’r ail i dderbyn gwobr chwarterol Pass Plus Cymru. Cafodd enw Jessica ei dynnu oddi ar restr pob un o’r ymgeiswyr a ddychwelodd ei ffurflen werthuso ar ôl cwblhau’r cwrs. Ei huwch hyfforddwr Pass Plus Cymru oedd Mr Ron Ingall o Ron Ingall School of Motoring a leolir yn yr Eglwys Wen.

Dywedodd Prif Weithredwr GEM Motoring Assist’s, David Williams ‘Rydym yn falch iawn o gael noddi gwobrau’r fenter Gymreig gyffrous hon. Rydw i’n sicr y bydd Pass Plus Cymru yn helpu i wneud gyrwyr Cymreig yfory yn llawer mwy diogel, ymwybodol, ac ystyriol.

Wrth dderbyn ei gwobr dywedodd Jessica, “Mi fwynheais yr hyfforddiant ychwanegol a roddodd Pass Plus Cymru i mi, ac fel gyrrwr newydd mi gefais lawer o gyngor a dysgais lawer o bethau defnyddiol. Rydw i’n argymell y cwrs i bawb sydd newydd basio’u prawf.”

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Chludiant, “Mae Pass Plus Cymru yn fenter dda i helpu gyrwyr ifanc i ddysgu mwy o sgiliau gyrru a datblygu i fod yn yrwyr mwy diogel.”

Datblygwyd Pass Plus Cymru ar gyfer gyrwyr amhrofiadol rhwng 17 a 25 i gynnig mwy na’r cynllun Pass Plus sylfaenol. Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, mae Cyngor Wrecsam yn gallu cynnig y cwrs hyfforddi i yrwyr newydd. Cyfanswm cost y cwrs yw £20 yn unig, gostyngiad sylweddol ar y gost arferol sydd rhwng £120 a £150. Cynhelir y cyrsiau hyfforddi ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam drwy’r flwyddyn.Mai 2008: Joe Bacchetta o’r Porth yn Rhondda Cynon Taf, a myfyriwr newyddiaduraeth 19 oed ym Mhrifysgol Morgannwg, yw’r cyntaf i gael gwobr chwarterol Pass Plus Cymru. Tynnwyd enw Joe o blith rhestr o bawb a oedd wedi dychwelyd ffurflen werthuso ar ôl cwblhau’r cwrs. Ei Uwch-Hyfforddwr Gyrru ar gyfer Pass Plus Cymru oedd Simon Hughes o SMS, Aberdâr. Meddai Prif Swyddog Gweithredol GEM Motoring Assist, David Williams, “Rydyn ni wrth ein bodd yn noddi gwobrau’r fenter gyffrous hon yng Nghymru. Rwy’n siwr y bydd Pass Plus Cymru yn helpu i sicrhau y bydd gyrwyr Cymru yfory yn yrwyr mwy ymwybodol, mwy ystyriol a mwy diogel.”


Gwarchodaeth GEM Motoring Assist rhag i Gerbyd dorri i lawr

Mae GEM Motoring Assist yn cefnogi Ymgyrchoedd Diogelwch ar y Ffyrdd ers 1932, ac erbyn hyn mae’n falch o fod yn gweithio ar y cyd â Pass Plus Cymru.

Bydd GEM Motoring Assist nid yn unig yn cefnogi gweithgareddau diogelwch drwy ei gangen elusennol ond hefyd yn rhoi gwerth gwirioneddol am yr arian i’w aelodau pan fydd eu cerbydau’n torri i lawr. Bellach, mae GEM yn cynnig hyn, ar ddisgownt aruthrol o 25%, i’r rhai sy’n cymryd rhan yng nghynllun Pass Plus Cymru, a bydd yr arbediad hwnnw’n parhau bob blwyddyn y bydd y gyrrwr yn dal i fod yn aelod o GEM.

Cliciwch yma i gael gweld pam y mae aelodau GEM wedi dweud mai’r gwasanaeth hwn gan GEM yw’r ‘fargen orau yn y maes’, ac fe welwch chi hefyd fod modd i’r gyrwyr sy’n cymryd rhan yn Pass Plus Cymru arbed cryn dipyn ar eu costau moduro.

 

Am bris teg, mae’n cynnwys:

  • Aelodaeth o’r Clwb - aelodaeth lawn o’r Clwb ynghyd â’r holl fanteision
  • Cymorth Min-y-ffordd - 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, os bydd eich car yn methu, yn rhedeg allan o danwydd neu’n colli’r aer o’i deiars yn unman ym Mhrydain cyhyd â’ch bod chi’n fwy na milltir o’ch cartref
  • Achub Lleol - os nad oes modd atgyweirio’r cerbyd ar fin y ffordd, fe ddown ni i’ch nôl chi, eich cerbyd a hyd at chwe theithiwr a mynd â chi i fodurdy lleol neu’ch cartref cyhyd â’i fod o fewn 15 milltir


I gael rhagor o fanylion am GEM Motoring Assist - y gymdeithas flaenllaw ym Mhrydain sy’n seiliedig ar ddiogelwch ar y ffyrdd ac sydd â rhyw 70,000 o aelodau - ewch i www.motoringassist.com