Diogelwch eich Car

Gwiriwch ddiogelwch eich car yma
 


          


              

 

Cael eich Trwydded


 

Edrychwch ar fersiwn gyfredol o rheolau’r ffordd fawr yma

 

 

 • www.dsa.gov.uk mae’r Asiantaeth Safonau Gyrru yn asiantaeth weithredol o’r Adran Drafnidiaeth (DfT)

 

Prynu Car

 • Gwiriwch sgôr diogelwch eich car, neu un rydych yn bwriadu ei brynu ar www.euroncap.com . Cliciwch ar y ddolen briodol i gael disgrifiad manwl o sut berfformiodd pob car unigol a sut maent yn cymharu gyda modelau eraill yn eu dosbarth
 • Awgrymiadau gan yr AA ar brynu car ail law ar  www.theaa.com
 • Cyngor ac awgrymiadau ar gyfer prynu, defnyddio a gwerthu car www.whatcar.com

 

Cael Yswiriant

Byddwch yn yrrwr mwy diogel a mynnwch ostyngiadau posibl ar yswiriant drwy gwblhau Pass Plus Cymru. Dysgwch ragor  yma

Dysgwch fwy am Pass Plus ar www.passplus.org.uk

 

 Beth i’w wneud a beth i beidio â’i wneud o ran Yswiriant


GWNEWCH Y CANLYNOL:

 • Gwiriwch a chyfunwch yr HOLL wefannau cymharu prisiau
 • Mynnwch ddyfynbrisiau gan gwmnïau, nid gan safleoedd cymharu
 • Ceisiwch ychwanegu ail yrrwr cyfrifol i’ch polisi
 • Ystyriwch bolisi sy’n defnyddio technoleg i fonitro eich gyrru e.e. blwch du, apiau ayyb.
 • Siaradwch â’ch yswiriwr am newidiadau ac amgylchiadau arbennig
 • Rhowch gynnig ar bolisïau ar gyfer sawl car os ydych yn byw gyda’ch rhieni

PEIDIWCH Â GWNEUD Y CANLYNOL:

 • Cymryd bod yswiriant trydydd parti yn rhatach nag yswiriant cynhwysfawr
 • Rhoi rhywun arall fel y gyrrwr cyntaf os eich car chi yw ef
 • Addasu eich car, oherwydd gall addasiadau godi premiymau yswiriant
 • Cael eich temtio i ddweud celwydd
 • Anghofio bod math y car (a maint yr injan) yn cael effaith ar gost yr yswiriant

I gael rhagor o wybodaeth am yswiriant i yrwyr ifanc, rhowch gynnig ar y dolenni hyn:

 

 Defnyddio eich Car

 • I ddod o hyd i’r prisiau petrol rhataf yn eich ardal ac awgrymiadau am gael mwy o filltiroedd y litr www.petrolprices.com
 • www.frixo.com Adroddiadau byw ar y traffig pan fyddwch eu hangen.
 • Cost defnyddio car petrol neu ddisel gan yr AA www.theaa.com
 • AA  -  er mwyn torri defnydd tanwydd ac allyriadau carbon
 • I gael gwybodaeth ynglyn â chamerâu diogelwch, gan gynnwys ffeithiau, lleoliadau a chosbau, mewngofnodwch ar www.gosafe.org.uk

Chwilio am gamerâu  yma

 

 

Ymgyrchoedd

 • Mae www.deadlymates.com yn wefan a anelir at annog gyrru mwy diogel ymhlith pobl ifanc a pherswadio gyrwyr ifanc i arafu yn y car.
 • I gael gwybodaeth am Ymgyrchoedd Cenedlaethol ar gyfer Diogelwch ar y Ffyrdd, neu i lawrlwytho taflenni, ffeithlenni a phosteri, mewngofnodwch i www.thinkroadsafety.gov.uk
 • Gwybodaeth am ddiogelwch ar y ffyrdd gan Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau  www.rospa.com ac ar gyfer materion dysgu gyrru penodol, mewngofnodwch i www.helpingldrivers.com
 • www.fmg.org.uk For my Girlfriend – ymgyrch sy’n helpu gyrwyr ifanc i aros yn ddiogel ar y ffyrdd.

 

Gyrru Uwch  

Mae Pass Plus Cymru yn ddechreuad rhagorol - er mwyn ymestyn eich sgiliau gyrru ymhellach, beth am ystyried gyrru uwch trwy IAM neu RoADAR? I gael rhagor o fanylion am brofion gyrru uwch, cliciwch ar y dolenni neu ar y logos gyferbyn.

 

 • www.dft.gov.uk i gael y wybodaeth ddiweddaraf ar faterion trafnidiaeth

 

 

 

                  
Home  Course Details   Testimonials   Prizes  Contact