Bydd 1 o bob 5 gyrrwr mewn gwrthdrawiad yn ystod ei flwyddyn/ei blwyddyn gyntaf o yrru.

 

 Yn y DU yn 2011, lladdwyd neu anafwyd yn ddifrifol wael 1552 o yrwyr ifanc (rhwng 17 a 25 oed) - tua 29 bob wythnos

 

 Yn y DU yn 2011, lladdwyd neu anafwyd yn ddifrifol wael 950 o deithwyr ifanc (rhwng 17 a 25 oed) - tua 18 bob wythnos

 

 Mae gyrrwr 18 oed deirgwaith yn fwy tebyg o fod mewn gwrthdrawiad na gyrrwr 48 oed.

 

 Mae gyrwyr ifanc yn fwy tebyg o fod mewn gwrthdrawiadau lle collir rheolaeth ar gerbyd, lle bydd gwrthdrawiad yn digwydd ar dro yn y ffordd, yn y tywyllwch, ac mewn gwrthdrawiadau oherwydd gyrru’n amhriodol o gyflym.

 

 Mae llu o resymau sy’n esbonio pam y mae gyrwyr ifanc yn fwy tebyg o fod mewn gwrthdrawiadau na gyrwyr mwy profiadol.

 

 

Diffyg Profiad

Dyma un o’r prif resymau. Wrth i yrwyr newydd fagu profiad, mae cyfradd eu damweiniau’n dechrau gostwng.

 

 

Agwedd

Mae tuedd i yrwyr ifanc, a dynion yn enwedig, fod yn or-hyderus ac maen nhw’n fwy tebyg o’i mentro hi wrth yrru. Byddan nhw’n tybio’n gyson bod eu sgiliau’n well na’r cyffredin er bod eu risg o gael damwain yn awgrymu fel arall. Iddyn nhw, yn aml iawn, ‘gyrru da’ yw gallu rheoli car wrth ei yrru’n gyflym iawn.

 

 

Canfod Peryglon a Risg

Er bod tuedd i yrwyr iau fod â sgiliau rhagorol o ran rheoli cerbydau a gallu adweithio’n gyflym, dydyn nhw ddim hanner cystal am ganfod peryglon posibl ac asesu risg. Mae tuedd iddyn nhw feddwl bod ganddyn nhw fwy o allu nag sydd ganddyn nhw i osgoi’r perygl a’i ganlyniadau. Bydd hi’n cymryd hyd at 2 eiliad yn hwy i yrwyr newydd adweithio i sefyllfaoedd peryglus nag a wna gyrwyr mwy profiadol.

 

 

Pwysau eu Cyfoedion

Mae gyrwyr ifanc yn fwy agored i bwysau eu cyfoedion, yn enwedig os bydd eu ffrindiau yn y car. Mae’r perygl o fod mewn damwain yn cynyddu wrth i nifer y teithwyr yn y cerbyd gynyddu.

 

 

Gwryw a Benyw

Mae gyrwyr gwryw ifanc yn fwy tebyg o gyflawni troseddau gyrru, neu o fod mewn damwain, na gyrwyr benyw.

 

 

Ffynhonnell - www.helpingLdrivers.com

 

 

 

 

 

 

                  
Home  Course Details   Testimonials   Prizes  Contact